*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą druskos rūgštį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą druskos rūgštį

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą druskos rūgštį 500 ml, brūkšninis kodas 4771301380165.    

                                                                          

Trumpas produkto aprašymas. Druskos rūgšties pakuotės ženklinimo etiketėje nurodyta: „33% DRUSKOS RŪGŠTIS“, produktas supakuotas 0,5 l talpos skaidraus plastiko PET (polietilentereftalato) pakuotėje, kurios dugne įspaustas ženkliukas (trikampis, sudarytu iš trijų rodyklių, besisukančių pagal laikrodžio rodyklių kryptį), skaičius (kodas) 1 ir raidinis sutrumpinimas PET. Produkto pakuotės ženklinimo etiketėje nurodytas tiekėjas – UAB „Benvita“, Klaipėdos g. 44d, Panevėžys, pateiktos pavojaus piktogramos GHS05 (simbolis „Korozija“) ir GHS07 (simbolis „Šauktukas“), pavojingumo ir atsargumo frazės, nurodytas žodis „PAVOJINGA“, produkto nominalus kiekis, įmonės standartas - ĮST 4806713.01:1998/1K:2000 ir kita informacija.

 

Produktas yra pavojingas t. y. druskos rūgšties ženklinimas neatitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau - CLP reglamento) III antraštinės dalies 17 straipsnio 1 dalies g punkto, 22 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimų – pakuotės ženklinimo etiketėje, atsižvelgiant į cheminės medžiagos pavojingumo frazes, nenurodyta atsargumo frazė P280 „Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.“ Druskos rūgšties pakuotė neatitinka CLP reglamento IV antraštinės dalies 35 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimų – 0,5 l plastikiniai PET (polietilentereftalato) buteliai yra jautrūs koncentruotos druskos rūgšties (vandenilio chlorido) poveikiui (pakuotė suyra, suskyla), pakuotei suirus, į aplinką patenka vartotojų sveikatai pavojingi druskos rūgšties (vandenilio chlorido) garai, galintys smarkai nudeginti odą, pažeisti akis ir kvėpavimo takus, ir, vartojant šiuos gaminius, gali kilti pavojus vartotojų sveikatai.

 

Nustatyta rimta rizika (cheminis pavojus).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad produktas nepatektų vartotojams, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tauragės apskrities skyrius 2018-03-07 sprendimu Nr. 1RK-6 uždraudė UAB „Benvita“ tiekti produktą į rinką, įpareigojo nedelsiant pašalinti pavojingą produktą iš rinkos, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu rizika, pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų ir sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatymų naujovės