en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą druskos rūgštį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą druskos rūgštį

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą druskos rūgštį 1 l, brūkšninis kodas 4771301380172.         

                                                   

Trumpas produkto aprašymas: 1 l talpos pakuotės ženklinimo etiketėje nurodyta: „33% DRUSKOS RŪGŠTIS“, tiekėjas – UAB „Benvita“, Klaipėdos g. 44d, Panevėžys, pateiktos pavojaus piktogramos GHS05 (simbolis „Korozija“) ir GHS07 (simbolis „Šauktukas“), pavojingumo ir atsargumo frazės, nurodytas signalinis žodis „PAVOJINGA“, produkto nominalus kiekis (1 l), įmonės standartas - ĮST 4806713.01:1998/1K:2000 ir kita informacija.

 

Produktas yra pavojingas t.y. druskos rūgšties ženklinimas neatitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau - CLP reglamento) III antraštinės dalies 17 straipsnio 1 dalies g punkto ir 22 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t.y. pakuotės ženklinimo etiketėje, atsižvelgiant į cheminės medžiagos pavojingumą (pavojingumo frazes), nenurodyta atsargumo frazė P280 „Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.“ Druskos rūgšties pakuotė neturi vaikų sunkiai atidaromo uždarymo įtaiso, tai neatitinka CLP reglamento IV antraštinės dalies 35 straipsnio 2 dalies ir II priedo 3.1.1.1 skirsnio reikalavimų, kad bet kurios talpos pakuotės, kuriose yra plačiajai visuomenei teikiamų cheminių medžiagų, kurios priskiriamos odą ėsdinančioms (1 kategorija), turi turėti vaikų sunkiai atidaromą uždarymo įtaisą, ir, vartojant šiuos gaminius, gali kilti pavojus vartotojų sveikatai. Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta (cheminis pavojus). UAB „Benvita“ teikianti rinkai neatitinkančią teisės aktų reikalavimų cheminę medžiagą – druskos rūgštį, pažeidė CLP reglamento I antraštinės dalies 4 straipsnio 4 ir 10 dalies reikalavimus, neteikti į rinką šio reglamento pakavimo ir ženklinimo reikalavimų neatitinkančių cheminių medžiagų, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus – teikti į rinką tik saugius ir tinkamai paženklintus gaminius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad produktas nepatektų vartotojams, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tauragės apskrities skyrius 2018-08-09 sprendimu Nr. 1LKA-72 uždraudė UAB „Benvita“ tiekti produktą į rinką, įpareigojo nedelsiant pašalinti pavojingą produktą iš rinkos, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu rizika, pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų ir sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.