en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą gaminį, padangų remonto komplektą Geko su klijais „Rubber solution“

Uždrausta teikti į rinką pavojingą gaminį, padangų remonto komplektą Geko su klijais „Rubber...

Trumpas produkto aprašymas: Komplektą Geko su klijais „Rubber solution“, art. G71200, prekės brūkšninis kodas 5901477128509 sudaro įterpimo įrankis, įrankis su ausele, padangų hermetiko lazdelės (5 vnt.) ir geltonos spalvos tūbelė su klijais „RUBBER SOLUTION“, 12 g.

 

Komplektas Geko su klijais „Rubber solution“, art. G71200, prekės brūkšninis kodas 5901477128509 yra pavojingas, t. y. komplekto klijų „RUBBER SOLUTION“ sudėtyje benzeno koncentracija yra 0,235 % masės, tolueno koncentracija yra 37 % masės, tai neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 5 punkte įrašytai medžiagai benzenui nustatytų apribojimų, kad benzenas (CAS Nr. 71-43-2, EB Nr. 200-753-7) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga, kaip kitų medžiagų sudedamoji dalis arba mišiniuose, jei koncentracija yra 0,1% masės arba didesnė; bei XVII priedo 48 punkte įrašytai medžiagai toluenui nustatytų apribojimų, kad toluenas (CAS Nr. 108-88-3, EB Nr. 203-625-9) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-11-04 sprendimu Nr. 1LG-23 uždraudė UAB „Edelmax“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti iki 2020-11-25, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu riziką, bei ne vėliau kaip per 5 dienas po gaminio sunaikinimo Tarnybai pateikti gaminio sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.