*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą lėlę

Uždrausta teikti į rinką pavojingą lėlę

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – lėlę kūdikį, 8003-1/NO.1365.

 

Trumpas produkto aprašymas: Minkšto plastiko lėlė – kūdikis, aprengtas mėlynos ir baltos spalvos rūbais. Žaislas supakuotas į plastiko maišelį su spalvinga kartono etikete. Gamintojo etiketėje nurodytas žaislo identifikacinis kodas 8003-1/NO.1365, MADE IN CHINA, nurodytas CE ženklas ir amžiaus grupės įspėjamasis ženklas, pagaminimo data nenustatyta, gamintojo ar paslaugos teikėjo pavadinimas ir adresas ROYAL FLAG TRADE CO. LTD, NO. 201, 23 BLDG. NO 1 DISTRICT, FUTIAN AREA, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA. Gaminio kilmės šalis, Kinija, žaislas paženklintas CE ženklu, importuotojas ir jo adresas UAB "Senerta" Dvaro g. 64-206, Šiauliai, platintojas (-ai) ir jo (-ų) adresas (-ai) UAB „Aika dovanos“, Liejyklos g. 4, Šiauliai.

 

Produktas yra pavojingas, t. y. žaislo – lėlės kūdikio 8003/NO.1365 (importuotojo kodas etiketėje L149) cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB, 2000/21/EB XVII priedo 51 punkto reikalavimo - Žaisle nustatytas DEHP (Bis(2-ethylhexyl)phthalate (CAS 117-81-7)) kiekis (vienoje žaislo dalyje (rausvo plastiko lėlės rankoje) - 28.6 %) viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose – žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato koncentracija yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai.  Pažeidžiami reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto “Žaislų saugos techninis reglamentas“ 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 13.2 p.- žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną; 2 priedo 24 p. - žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 punkte. Žaislai turi atitikti atitinkamus tiesiogiai taikomus Europos Sąjungos (toliau – Sąjunga) teisės aktus bei Sąjungos teisės aktus įgyvendinančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su tam tikrų kategorijų produktais arba tam tikrų medžiagų ar mišinių ribojimu. Importuotojas UAB „Senerta“, pateikdamas į rinką pavojingą žaislą – lėlę kūdikį  8003-1/NO.1365 (importuotojo kodas etiketėje L149), kurio cheminės savybės kelia vartotojams, ypač vaikams, rimtą riziką, pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.

 

Rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių apskrities skyrius 2017-09-20 sprendimu Nr. 1LG-2 uždraudė UAB „Senerta“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės