*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – pripučiamą varlę

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – pripučiamą varlę

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – pripučiamą varlę K6022.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žalios spalvos permatomo ir nepermatomo plastiko pripučiamas žaislas- varlė, kuris supakuotas į plastiko maišelį. Žaislas ir jo pakuotė paženklinti CE žymeniu pagaminimo data _nenustatyta, gamintojo ar paslaugos teikėjo pavadinimas ir adresas ROYAL FLAG TRADE CO. LTD, NO. 201, 23 BLDG. NO 1 DISTRICT, FUTIAN AREA, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA, gaminio kilmės šalis Kinija, atitikties produktų saugos reikalavimams įrodymas - žaislas paženklintas CE ženklu, importuotojas ir jo adresas UAB "Senerta" Dvaro g. 64-206, Šiauliai platintojas (-ai) ir jo (-ų) adresas (-ai)  UAB „Aika dovanos“, Liejyklos g. 4, Šiauliai.

 

Produktas yra pavojingas, t. y. žaislo - pripučiamos varlės K6022 cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB, 2000/21/EB XVII priedo 51 punkto reikalavimo - Žaisle nustatytas DEHP (Bis(2-ethylhexyl)phthalate (CAS 117-81-7)) kiekis (skirtingose žaislo dalyse 24.7; 20.8; 28.7 %) žymiai viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose – žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato koncentracija yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai; 52 punkto reikalavimo - Žaisle nustatytas DINP (Diisononylphthalate (CAS 28553-12-0/68515-48-0)) kiekis (vienoje žaislo dalyje 0.95 %) žymiai viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose, kuriuos vaikai gali dėti į burną – žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato koncentracija yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedo B dalies "Tik į Protokolą įrašytos cheminės medžiagos" reikalavimų - Žaisle nustatytas trumposios grandinės chloruotų parafinų (SCCP) kiekis (skirtingose žaislo dalyse 17500 mg/kg; 15500 mg/kg) viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 1500 mg/kg (0.15%) - nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti chemines medžiagas arba preparatus, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 1 % masės, arba gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 0,15 % masės. Pažeidžiami reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto “Žaislų saugos techninis reglamentas“ 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 13.2 p.- žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną; 2 priedo 24 p. - žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 punkte. Žaislai turi atitikti atitinkamus tiesiogiai taikomus Europos Sąjungos (toliau – Sąjunga) teisės aktus bei Sąjungos teisės aktus įgyvendinančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su tam tikrų kategorijų produktais arba tam tikrų medžiagų ar mišinių ribojimu. Importuotojas UAB „Senerta“, pateikdamas į rinką pavojingą žaislą- pripučiamą varlę K6022 (žaislo identifikacinis kodas įsigijimo dokumente Y1217), kurio cheminės savybės kelia vartotojams, ypač vaikams, rimtą riziką, pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.  

 

Rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių apskrities skyrius 2017-09-20 sprendimu Nr. 1LG-3 uždraudė UAB „Senerta“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės