en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – vėžlį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – vėžlį

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – vėžlį, NO. PL381458 su baterijomis, prekės brūkšninis kodas 5902216901070.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas  kieto plastiko vėžlys, įdėjus 2x1.5V AAA tipo baterijas skleidžia garsus ir šviesą. Žaislas supakuotas į kartono pakuotę, ant kurios nurodytas identifikacinis kodas NO. PL381458, CE ženklas, vaiko amžiaus nuoroda 12 m+, užrašai baby mix, Made in PRC. Ant pakuotės priklijuotame lipduke-etiketėje nurodyta: ZABAWKA Z PROJEKTOREM - ZOLWIK ITEM NO. PL381458, Partia towaru: 8-PL02, nurodytas prekės brūkšninis kodas 5902216901070.

 

Žaislas  vėžlys, NO. PL381458 su baterijomis, prekės brūkšninis kodas 5902216901070, yra pavojingas, t. y. bandymų metu atskirose žaislo vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino (trijose vietose) koncentracijos viršija ribinę vertę, numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimuose ir 2008-10-08 įsakymu Nr. 4-459 Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintų „Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ (Nr. 4-120, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-11) II skyriaus 8 punkte - Šių Taisyklių taikymo tikslais leistina didžiausia koncentracijos vertė, nurodyta kaip homogeninės medžiagos masės procentinė dalis, švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB), polibromintų difenileterių (PBDE), bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) ir diizobutilftalato (DIBP) atžvilgiu gali būti ne didesnė kaip 0,1 %, tai neatitinka reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninis reglamentas 13.1 punkte - Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 13.2 punkte - žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną. Žaislo ženklinimas neatitinka Žaislų saugos techninio reglamentas11 14.7 punkto ir standarto EN 62115:2005+A2:201 l+AC:2011+A11:2012+ AC:2013+A12:2015 „Elektriniai žaislai. Sauga 7.4 punkto reikalavimų. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-02-27 sprendimu Nr. 1LG-1 uždraudė UAB „Tavo noras" tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.