en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – „Cartoon Plane“, Item No 777-388B, prekės brūkšninis kodas 940206112820.

Trumpas produkto aprašymas: Elektrinis žaislas. Žaislas – lėktuvas, šviečiantis, važiuojantis ir grojantis melodiją. Jame naudojamos XX 1,5 V AG3 baterijos. Žaislas pagamintas iš spalvoto plastiko, įpakuotas dėžėje (2 priedas). Gamyklinė žaislo pakuotė paženklinta CE ženklu, amžiaus grupės nuoroda 3m+. nurodytas artikulas bei informacija valstybine kalba: ..Item No 777-388B. Žaislas. Gamintojas: Yi Feng Toys Chenghai District Shantou City. Guangdong Province. China. Kilmės šalis: Kinija. Importuotojas: UAB ..Žoržikas”, 861416477, Senoji g., Didžiųjų Kabiškių km.. 852108756. DĖMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų. Dėl smulkių dalių vaikas gali užspringti, 9402016112820. CE”. Gamintojas, paženklindamas žaislą CE ženklu, deklaruoja atitiktį žaislų saugos direktyvos reikalavimams ir įvertina galimas pagrįstai numatytas vartojimo sąlygas.

Žaislas – „Cartoon Plane“, Item No 777-388B, prekės brūkšninis kodas, yra pavojingas; t. y. bandymo metu nustatyta, kad žaislo meškiuko mechaninės ir cheminės savybės neatitinka standarto LST EN 62115:2005+A2:2011+AC:2011+A11:2012+AC:2013+ A12:2015 „Elektriniai žaislai. Sauga“ 14.7 p. bei atskirose žaislo vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino (keturiose vietose) ir kadmio (trijose vietose) koncentracijos viršija ribines vertes, numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 4-459 patvirtintų „Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ 8 p. (Nr. 4-120, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-11) apribojimų švinui ir kadmiui (gali būti Pb 0,1 % = 1000 mg/kg, Cd 0,01 % = 100 mg/kg). 1000 mg/kg, Cd 0,01 % = 100 mg/kg). Žaislas naudojamas pagal paskirtį ar numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgesį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną. Nustatyta rizika – rimta.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-08 sprendimu Nr. 10S-20 uždraudė UAB „Žoržikas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.