en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislinį motociklą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislinį motociklą


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – elektrinį triratį motociklą „Motor sport“ art. kodas 33 (No. 235905).

 

Trumpas produkto aprašymas: elektrinis žaislas – motociklas, pagamintas iš spalvoto plastiko, įpakuotas kartoninėje dėžėje, gamyklinė pakuotė paženklinta CE ženklu, amžiaus grupės nuoroda, nurodyti gamintojo rekvizitai (Ningbo Easydo Int. & Trading Co. Ltd No. 88, South Qianhe road Ningbo), importuotojo rekvizitai: UAB „Inavi & Co“ Didžiųjų Kabiškių k. Senoji g. Vilniaus rajonas, pateikta informacija dėl saugaus ir tinkamo žaislo naudojimo.

 

Žaislas  elektrinis triratis motociklas „Motor sport“ art. kodas 33 (No. 235905), yra pavojingas, t. y. bandymo metu nustatyta, kad žaislas neatitinka EN 62115:2005+A2:2011+AC:2011+A11:2012+AC:2013+A12:2015 „Elektriniai žaislai. Sauga“ 9.8.2.c) punkto reikalavimų  nustatyta, kad vyksta elektrolito kondensatoriaus trumpas sujungimas, kuris sukelia aukštesnę elektros srovę prie kabelių, dėl to susilieja izoliacinė danga, plastikas lydosi ir atsiranda dūmai; 9.9 punkto reikalavimų  atliekant bandymą pagal 9.8.2 c) sukeliamas izoliacinės dangos lydimasis; plastiko lydymosi metu skiriasi balti dūmai; 14.12 punkto reikalavimų  žaislas gali būti naudojamas įkrovimo metu tai neatitinka Žaislų saugos techninio reglamento 13.1, 13.2 punktų reikalavimų; taip pat atskirose vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino (keturiose vietose: 418000±40000 mg/kg; 425000±41000 mg/kg; 446000±43000 mg/kg; 461000±44000 mg/kg) koncentracijos viršija ribines vertes numatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimuose ir Taisyklių II skyriaus 8 punkte  švinui (Pb 0.1 % = 1000 mg/kg). Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-01 sprendimu Nr. 1MS-3 uždraudė UAB „Inavi & Co“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.