*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingus klijus „SVP super auto glue“

Uždrausta teikti į rinką pavojingus klijus „SVP super auto glue“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį, Super auto klijus „SVP super auto glue“, brūkšninis kodas 4779019620221. 

 

Trumpas produkto aprašymas: Super auto klijai „SVP super auto glue“ pateikiami tūbelėje, kuri supakuota ant kartono lapelio ir apgaubta plastiku. Klijų pakuotės ženklinime lietuvių kalba nurodyta paskirtis „Super auto klijai“, pateikta naudojimo instrukcija.

 

Super auto klijai „SVP super auto glue“, brūkšninis kodas 4779019620221 yra pavojingi, t. y. gaminys neatitika REACH reglamento XVII priedo 32 punkte įrašytai medžiagai chloroformui (CAS Nr. 67-66-3, EB Nr. 200-663-8) nustatytų apribojimų, kad chloroformas negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė (laboratoriniais tyrimais nustatyta chloroformo koncentracija yra 0,655 % masės) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006  III antraštinės dalies I skyriaus 17 straipsnio 1 dalies b, d, e, f, g, h punktų, 21 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 1 dalies, II priedo 2 dalies 2.2. punkto reikalavimų – pakuotės ženklinime nepateiktos pavojaus piktogramos, signalinis žodis, pavojingumo ir atsargumo frazės, cheminio mišinio nominalus kiekis pakete, nenurodyta įspėjamoji frazė dėl sudėtyje esančio cianakrilato. Nustatyta neatitiktis pagal REACH reglamento VIII antraštinės dalies Tam tikrų cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai 67 straipsnio 1 dalies ir CLP reglamento I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti 4 bei 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai arba naudoti, šių reglamentų neatitinkančias chemines medžiagas ar mišinius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-10-13 sprendimu Nr. 1VB-90 uždraudė UAB „Turto nuostolių draudimo biuras“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais klijais riziką, bei ne vėliau kaip per 5 dienas po klijų sunaikinimo Tarnybai pateikti žaislo sunaikinimą patvirtinantį dokumentą. 

Įstatymų naujovės