en

Valstybės tarnautojų veiklos ir uždaviniai

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau - Tarnyba) vadovybės pagrindinės 2020 metų užduotys  

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS DIREKTORĖS NERINGOS ULBAITĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Organizuoti ir kontroliuoti Valstybės kontrolės 2019 m. atlikto audito „Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga?“ ataskaitoje pateiktų rekomendacijų, skirtų Tarnybai, įgyvendinimą;

2. Vykdyti Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019-2027 metų programos įgyvendinimo priemones, nustatytas Tarnybai;

3. Užtikrinti Tarnybai priskirtų naujų funkcijų, įtvirtintų Vartotojų teisių apsaugos įstatyme (kontrolinių pirkimų, interneto tinklalapių prieigos ribojimo), sklandų įgyvendinimą, atitinkamai organizuojant įstaigos vidaus procesus ir paskirstant žmogiškuosius išteklius;

4. Koordinuoti Europos Komisijos kofinansuojamo projekto dėl alternatyvaus ginčų sprendimo sistemos tobulinimo įgyvendinimą 2020 m.

5. Organizuoti ir koordinuoti pasirinktų vartojimo sričių stebėsenos vykdymą.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS BARONIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

 1. Organizuoti Tarnybos rinkos priežiūros sistemos peržiūrą ir įvertinimą, pateikti pasiūlymus dėl minėtos sistemos tobulinimo ir organizuoti jų įgyvendinimą;
 2. Užtikrinti efektyvų Tarnybos ginčų nagrinėjimo ne teisme vykdymą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus;
 3. Organizuoti ir kontroliuoti Tarnybai priskirtų funkcijų sankcijų taikymo srityje (dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei Produktų saugos įstatymo pažeidimų), įgyvendinimą;
 4. Užtikrinti sklandų turizmo rinkos priežiūros srities integravimą į bendrą Tarnybos rinkos priežiūros sistemą, įvertinti šios sistemos trūkumus bei juos pašalinti;
 5. Užtikrinti efektyvią Tarnybos prevencinę veiklą, organizuojant mokymus, seminarus ir kt. prevencines priemones.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO

TARNYBOS KANCLERIO EDVINO PABRINKIO

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano Tarnybos kompetencijai tenkančios dalies projekto, Tarnybos metinio veiklos plano projekto, ataskaitų parengimą ir kontroliuoti juose nustatytų priemonių vykdymą;

2. Įvertinti patvirtintus Tarnybos KVS procesus, pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo;

3. Užtikrinti, kad įgyvendinant Tarnybos veiklos planus būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai, įgyvendinti priemones ir (ar) pateikti siūlymus dėl Tarnybos išteklių taupesnio, efektyvesnio naudojimo.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS VARTOJIMO PREKIŲ SKYRIAUS VEDĖJOS RASOS PUPIENIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Organizuoti susitikimus su ūkio subjektais, verslo asociacijomis dėl vartotojų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka rezultatų gerinimo;

2. Užtikrinti, kad įstatymų nustatytais atvejais būtų taikomos sankcijos komercinės veiklos subjektams už Produktų saugos įstatymo pažeidimus;

3. Užtikrinti operatyvų atsakymų į vartotojų ir kitų asmenų pateiktų pasiteiravimų žodžiu, telefonu bei elektroniniu paštu, pateikimą;

4. Vykdyti ūkio subjektų švietimą.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS
 TARNYBOS VARTOJIMO PASLAUGŲ SKYRIAUS VEDĖJOS KRISTINOS ČEPONAITĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

 1. Pagal kompetenciją didinti vartotojų informuotumą apie turimas teises ir pareigas, įsigyjant paslaugas, patenkančias į Vartojimo paslaugų skryriaus kuruojamą sritį;
 2. Organizuoti Vartojimo paslaugų skyriaus vykdomų ginčų nagrinėjimą ne teisme tvarka teisės aktuose nustatytais terminais ir didinti Tarnybos vykdomo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus, kurie patenka į Vartojimo paslaugų skryriaus kuruojamą sritį;
 3. Organizuoti ir vykdyti interneto tinklalapių, siūlančių įsigyti vartojimo paslaugas, kurios patenka į Vartojimo paslaugų skyriaus veiklos sritį, stebėseną;
 4. Siekiant užtikrinti kuo didesnę vartotojų teisių apsaugą, plėsti bendradarbiavimą su verslu, informuojant apie teisės aktų reikalavimus prioritetinėse (probleminėse) srityse, kuruojamose Vartojimo paslaugų skyriaus;
 5. Užtikrinti operatyvų atsakymų į 100 % vartotojų ir kitų asmenų pateiktų pasiteiravimų žodžiu, telefonu bei elektroniniu paštu pateikimą.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS REKREACINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VEDĖJOS ŽIVILĖS KAZAKEVIČIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Didinti vartojimo ginčų neteisminio sprendimo efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus kilusius rekreacinių paslaugų teikimo srityje;

2. Užtikrinti Tarnybos vykdomų ginčų nagrinėjimą ne teisme tvarka teisės aktuose nustatytais terminais;

3. Vykdyti efektyvią prevencinę veiklą rekreacinių paslaugų srityje.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS NUOTOLINĖS PREKYBOS SKYRIAUS VEDĖJOS AIDOS GASIŪNAITĖS-STAVGINSKIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Pateikti pasiūlymai dėl finansinės paramos skyrimo vartotojų asociacijoms ir nustatytais terminais įvertintos 2020 m. teiktos paraiškos finansinei paramai gauti bei pateiktos vykdytų programų įgyvendinimo ir projektų lėšų panaudojimo ataskaitos;

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdyta skyriui pavesta vartotojų ir verslininkų švietimo programos dalis, organizuojant informacinius praktinius seminarus verslininkams ir vartotojams bei pačiai skaitant juose pranešimus, rengiant aktualią medžiagą skaidrėms;

3. Užtikrinti sklandų ir tinkamą interneto svetainių, kuriose siūlomos prekės ar paslaugos, patikrinimus dėl informacijos pateikimo nustatančių teisės normų reikalavimų bei konsultuoti vartotojų nevyriausybinių organizacijų atstovus jiems vykdant tinklalapių stebėseną;

4. Užtikrinti, kad įstatymų nustatytais atvejais tinkamai ir laiku būtų inicijuotos ir vykdomos procedūros už Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnyje nurodytus vartotojų teisių pažeidimus;

5. 2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 bei Direktyva 2009/22/EB, įgyvendinimą užtikrinančios priemonės parengimas.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS RINKOS PRIEŽIŪROS PLANAVIMO IR RIZIKOS VERTINIMO SKYRIAUS VEDĖJO ARVYDO NAINOS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Parengti ir koordinuoti rinkos priežiūros tikslinių rinkos priežiūros programų rinkoje vykdymą;

2. Įsigaliojus naujiems teisės aktų reikalavimams, organizuoti ne maisto produktų ar rinkos priežiūrą atitinkančius veiksmus (organizuoti mokymus, parengti atmintines, klausimynus ar kitais būdais), supažindinti ir apmokyti specialistus, vykdančius rinkos priežiūrą, vienodai ir tinkamai vadovautis teisės aktų reikalavimais. Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas tvarkas ir įsakymus, reglamentuojančius rinkos priežiūrą;

3. Imtis būtinų veiksmų, kad Tarnybos veiklą reglamentuojančios tvarkos, klausimynai ir kiti dokumentai nuo 2021 sausio 1 d. atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011, reikalavimus. Esant būtinybei Regionų rinkos priežiūros skyriams organizuoti mokymus, kad perėjimas prie naujojo rinkos priežiūros modelio būtų sklandus.

4. Sudaryti ir suderinti „rizikos profilius“ muitinės patikrinimų postuose, siekti, kad jie būtų efektyvūs ir kuo labiau sutaptų su Tarnybos 2020-2023 m. ne maisto produktų rinkos priežiūros prioritetinių sričių sąraše paminėtomis ne maisto produktų grupėmis.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS KAUNO REGIONO RINKOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO MANTO STANKEVIČIAUS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Vykdyti Tarnybos 2020 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą;

2. Organizuoti susitikimus (seminarus, konsultacijas) su regiono vartotojais ir verslininkais;

3. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;

4. Organizuoti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais bei nustatyta tvarka registruoti žodinius ir rašytinius jų prašymus ir skundus dokumentų valdymo sistemoje DocLogix;

5. Užtikrinti gaminio/paslaugos vertinimo išvadų rengimą Tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos apraše nustatytais terminais.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS KLAIPĖDOS REGIONO RINKOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJOS VIJOLETOS BUDRIUVIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

 1. Užtikrinti Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus 2020 m. sektorinės programos įvykdymą;
 2. Užtikrinti dokumentų kokybišką valdymą ir patvirtintų procedūrų, tvarkų, taisyklių tinkamą, kokybišką ir savalaikį vykdymą (patikrinimų aktų, gaminių/paslaugų vertinimo išvadų, sprendimų, protokolų ir kitų dokumentų pildymą, pateikimą laiku DVS Doclogix, VTIS ir IS RIPRIS);
 3. Organizuoti susitikimus (seminarus, konsultacijas) su apskrities vartotojais ir verslininkais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, užtikrinti bandinių atrinkimą saugos tyrimams;
 5. Užtikrinti naftos produktų atrinkimą tyrimams pagal MARPOL 73/78 konvencijos VI priedo 14 taisyklių reikalavimus.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
 TARNYBOS TURIZMO RINKOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO VALDEMARO STEMPKAUSKO

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Užtikrinti Tarnybos 2020 m. veiklos plane Turizmo rinkos priežiūros skyriui numatytų veiksmų įgyvendinimą ir rodiklių pasiekimą;

2. Organizuoti ir atlikti Kelionių organizatorių finansų analizę ir ekspertinį rizikos vertinimą;

3. Turizmo rinkos priežiūros skyrius turi surengti ne mažiau kaip 3-ejus mokymus turizmo paslaugų teikėjams dėl turizmo rinkos priežiūros bei rizikos prevencijos. Keičiantis galiojantiems viešbučių klasifikavimo kriterijams 2020 m. (priklauso nuo EIMIN) Lietuvoje, suorganizuoti informacinę kampaniją ir visų suinteresuotų šalių švietimą;

4. Parengti ir pateikti ne mažiau kaip dvejus metodinius pasiūlymus dėl turizmo paslaugų teikėjų priežiūros tobulinimo.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
 TARNYBOS NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS IR REKLAMOS SKYRIAUS VEDĖJOS MILDOS DEIMANTĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Užtikrinti, kad būtų vykdoma Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolė šių įstatymų nustatytais atvejais taikant sankcijas komercinės veiklos subjektams;

2. Užtikrinti, kad būtų vykdoma Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos pasirinktos srities galimai nesąžiningos komercinės veiklos stebėsena (monitoringas);

3. Užtikrinti, kad būtų vykdoma Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos pasirinktos srities reklamos stebėsena (monitoringas);

4. Peržiūrėti ir atnaujinti Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJOS AUDRONĖS KAUŠYLIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

 1. Atlikti Tarnybos komisijos pasirinktose srityse vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą);
 2. Teikti teismams ieškinius ar pareiškimus (skundus) dėl vartotojų viešojo intereso gynimo;
 3. Pateikti pasiūlymus dėl galimybės įdiegti „keturių akių kontrolės“ principą, vykdant Tarnybos darbuotojų atliktų Ekonominės veiklos vykdytojų patikrinimų rekontrolę;
 4. Įgyvendinant Valstybės kontrolės rekomendacijas, pateikti pasiūlymus dėl vartojimo sričių ir ūkio subjektų rizikingumo vertinimo, vykdant vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą).

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS TARPTAUTINIŲ IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VEDĖJOS DALIOS MALINAUSKIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Koordinuoti susitikimo su kompetentingomis institucijomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/2394 Tarnyboje organizavimą netrukus po to, kai kompetentingos institucijos bus patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

2. Koordinuoti Europos vartotojų dienai skirtos konferencijos organizavimą 2020 m. kovo mėn.

3. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018–2019 m. valstybinio audito „Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga?“ rekomendaciją, organizuoti vartotojų švietimo organizavimo ir koordinavimo tvarkos aprašo projekto parengimą.

4. Organizuoti ne mažiau kaip 184 vartotojų švietimo ir informavimo priemonių (seminarai, mokymai, pranešimai ir kt.) pateikimą bei ne mažiau kaip 250 pranešimų žiniasklaidoje vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros, turizmo paslaugų teikėjų priežiūros klausimais paviešinimą.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJOS AUŠROS ORLIKAITĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Organizuoti 2021- 2023 metų strateginio veiklos plano sąmatų projekto pagal programų priemones rengimą su lėšų paskaičiavimais ir pagrindimu.

2. Organizuoti ketvirtinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų bei tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rengimą.

3. Kontroliuoti 2020 metų valstybės biudžeto programų priemonių įgyvendinimui skirtus valstybės biudžeto asignavimus pagal sąmatas.

4. Einamaisiais metais kontroliuoti projekto „Europos Sąjungos elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių informacinę sistemą“ lėšų apskaitą ir jų įsisavinimą suplanuotais etapais.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJOS RŪTOS PAPRECKIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Dalyvauti projekto “Europos Sąjungos Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių informacinę sistemą” veiklos grupės darbe;

2. Organizuoti Personalo modulio parengimą darbui dokumentų valdymo sistemoje „DocLogix“;

3. Organizuoti skyriaus vidaus teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, IT, darbuotojų saugą ir sveikatą peržiūrą ir atitinkamų pakeitimų projektų pateikimą tiesioginiam vadovui;

4. Vykdyti viešuosius pirkimus pavestus kaip pirkimo organizatoriui, numatytus 2019 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plane.

 

TARNYBOS EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRO VEDĖJOS RAIMONDOS BALNIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Organizuoti ir koordinuoti projekto ataskaitos už 2019 metus parengimą ir pateikimą Europos Komisijai iki 2020 m. kovo 2 d.;

2. Metodiškai organizuoti ir koordinuoti pateikimą Europos Komisijai 2021 m. EVC veiklos tarptautinį projektą;

3  Organizuoti ir koordinuoti 2020 m. Europos Komisijos patvirtinto tarptautinio EVC veiklos projekto įgyvendinimą;

4. Dalyvauti ECC-Net tarptautinėje veikloje ( ypač vykdant kampaniją - ECC-Net – 15 metų), tinkamai atstovaujant Lietuvą;

5. Koordinuoti ir organizuoti EVC viešinimo plane numatytų veiklų įgyvendinimą.

 

NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJOS VEDĖJOS EGLĖS VAGELYTĖS-MAČIULIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Organizuoti bandomųjų objektų tyrimus taip, kad vadovaujantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2020 m. naftos produktų detaliuoju patikrinimų planu, bandiniai būtų išbandyti laiku ir tinkamai;

2. Atlikti informacijos, reikalingos Europos Komisijai teikiamai ataskaitai, susijusiai su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, rinkimą, sisteminimą ir vertinimą;

3. Kontroliuoti kokybės vadybos sistemos funkcionavimą Naftos produktų bandymų laboratorijoje. Vertinti kokybės vadybos sistemos vientisumą ir rezultatyvumą atliekant ir analizuojant vidinius auditus.

4. Pateikti paraišką NAB prašant, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Naftos produktų bandymų laboratorijai būtų išplėsta akreditavimo sritis benzinui metodu Žalia nafta ir naftos produktai. Tankio nustatymas. Vibracinis U-vamzdelio metodas (ISO 12185:1996 ISO 12185:1996/Cor.1:2001) standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Taip pat teiksime prašymą akredituoti Naftos produktų bandymų laboratoriją naujai išleisto standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai.