*skip_to_content*
en

Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje

Trečiųjų šalių (t. y. bet kurios valstybės, išskyrus Europos Sąjungą, kitas Europos ekonominės erdvės valstybes arba Šveicarijos Konfederaciją) piliečiai, įgiję gido profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje, turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – Tarnyba), kad jiems būtų pripažinta gido kvalifikacija įgyta trečiojoje šalyje.

 

Tarnybai pripažinus pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, asmuo gali dirbti Lietuvos Respublikoje pagal gido profesiją, kurios (gido profesijos) kvalifikaciją jis laikomas turinčiu trečiojoje šalyje, tokiomis pat sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia Tarnybai paraišką dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje (toliau – Paraiška), bei notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas dokumentų kopijas. Kartu su Paraiška Tarnybai teikiami šie dokumentai (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos):

 1. asmens pilietybę patvirtinantis dokumentas;
 2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu tokie yra);
 3. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra);
 4. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra);
 5. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);
 6. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);
 7. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota Studijų kokybės vertinimo centro
 8. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;
 9. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

 

Kartu su paraiška pateikiami ir dokumentų, nurodytų šio 2–6 bei 8-9 punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

 

Tinkamai užpildyta ir pasirašyta Paraiška su priedais teikiama: 

 • elektroniniu paštu: marija.danke@vvtat.lt.
 • tiesiogiai pristatant dokumentus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai – Vilniaus g. 25, Vilniuje (308 kab.) (atvykimo laiką derinti iš anksto);
 • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.

 

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Kvaraciejienė, el. p. Sandra.Kvaraciejiene@eimin.lt, tel.  +370 689 87 970).

 

Pareiškėjo pateiktus dokumentus dėl gido kvalifikacijos pripažinimo vertina Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisija (toliau – Komisija).

 

Per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos Komisija raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis patvirtina paraiškos gavimą arba  praneša pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui praneša apie trūkstamus dokumentus.

 

Tarnyba, gavusi Komisijos išvadą, gali priimti tokius sprendimus:

 1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;
 2. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;
 3. skirti pareiškėjuikompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį.

 

Galutinis motyvuotas sprendimas dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo priimamas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

 

Gido kvalifikacijos pripažinimo paslauga nemokama.

 

Pripažinus pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, pareiškėjui išduodamas gido pažymėjimas. Už gido pažymėjimo išdavimą pareiškėjas privalo sumokėti 22 Eur (jei tik įrašas LIS ir (arba) gido pažymėjimo keitimas) arba 38 Eur (jei naujas su gido pažymėjimo kortelės išdavimu) nustatytą valstybės rinkliavą.

 

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:

ĮMOKOS KODAS

5813

ĮMOKOS PAVADINIMAS

Valstybinė rinkliava

GAVĖJAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

GAVĖJO SĄSKAITA

LT24 7300 0101 1239 4300

BANKAS

Swedbank

BANKO KODAS

73000

SUMA

22 EUR (įrašas LIS, pažymėjimo keitimas); 38 EUR (naujas pažymėjimas)

 

Valstybės rinkliavos įmoka gali būti mokama ir į kitas Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Sąrašas pateikiamas čia.   

 

Sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas, kompensacinės priemonės skyrimas ar paraiškos atmetimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nuostatomis ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Įstatymų naujovės