*skip_to_content*
en

Kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas, pratęsimas, panaikinimas pagal prašymą

Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (toliau – Turizmo įstatymas) yra numatyta galimybė kelionių organizatoriaus prašymu:

1) sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą (ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui, su galimybe pratęsti sustabdymą 1 kartą bet ne ilgiau kaip 6 mėn. laikotarpiui) (Turizmo įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostata);

2) panaikinti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą (Turizmo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies nuostata);

3) pratęsti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymą 1 kartą dar 10 darbo dienų, kai kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą Tarnyba jau sustabdė 10 darbo dienų pažeidus Turizmo įstatymo nuostatas(Turizmo įstatymo 10 straipsnio 3 dalies nuostata).

Tokiais atvejais kelionių organizatorius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau –Tarnyba) direktoriui teikia laisvos formos rašytinį prašymą. Prašymas turi būti parašytas įskaitomai, asmens pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė arba juridinio asmens duomenys, gyvenamoji arba buveinės vieta ir duomenys ryšiui palaikyti.

 

I. Kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas / panaikinimas pagal prašymą

Kelionių organizatorius gali kreiptis sustabdyti ar panaikinti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą tik tuomet, kai yra įvykdęs visus savo organizuotų turistinių kelionių įsipareigojimus turistams ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus bei nėra Turizmo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių. Be to, norint sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą pagal prašymą iki 12 mėn. (su galimybe pratęsti sustabdymą 1 kartą bet ne ilgiau kaip 6 mėn. laikotarpiui), kelionių organizatoriaus (juridinio asmens) nuosavo kapitalo būklė turi atitikti Turizmo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 11 punkto nuostatas.

 

Laisvos formos prašymo sustabdyti pažymėjimo galiojimą  pavyzdinė forma (WORD).

 

Laisvos formos prašymo panaikinti pažymėjimo galiojimą  pavyzdinė forma (WORD).

 

Per 5 darbo dienas nuo asmens pateiktų dokumentų gavimo dienos jam išsiunčiamas patvirtinimas, kad nurodyti dokumentai yra gauti, prireikus – informaciją apie būtinybę patikslinti pateiktą informaciją.

Tarnyba prašymą nagrinėja tik gavusi visus tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją, reikalingą pažymėjimo galiojimo sustabdymui / panaikinimui. Per 20 darbo dienų išnagrinėjusi asmens prašymą, pateiktus dokumentus ir įvertinusi atitiktį būti įvykdžius visus savo organizuotų turistinių kelionių įsipareigojimus turistams, Tarnyba gali:

1) priimti sprendimą sustabdyti / panaikinti pažymėjimo galiojimą;

2) priimti motyvuotą sprendimą atsisakyti sustabdyti / panaikinti pažymėjimo galiojimą, jeigu asmuo neatitinka Turizmo įstatyme nustatyto reikalavimo arba nepateikia tinkamų pagrindžiančių dokumentų.

 

Kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas pateikus naują prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir užpildytą įplaukų lentelę, bet ne anksčiau kaip nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pradžios.

 

Naują prašymą sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą kelionių organizatorius gali pateikti praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo. 

 

II. Kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo pratęsimas (kai kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas jau sustabdytas 10 darbo dienų pažeidus Turizmo įstatymo nuostatas):

Kai dėl objektyvių priežasčių per 10 darbo dienų sustabdymo terminą kelionių organizatorius negali pašalinti aplinkybių dėl kurių jo kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas, Tarnyba gali kelionių organizatoriaus motyvuotu prašymu kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų ir ne daugiau kaip vieną kartą.

Norėdamas pratęsti sustabdymo terminą, Kelionių organizatorius prašyme nurodo objektyvias priežastis ir, jei reikia, pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

 

Per 1 darbo dieną nuo asmens pateiktų dokumentų gavimo dienos jam išsiunčiamas patvirtinimas, kad nurodyti dokumentai yra gauti, prireikus – informaciją apie būtinybę patikslinti pateiktą informaciją.

Tarnyba prašymą nagrinėja tik gavusi visus tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją, reikalingą pažymėjimo galiojimo sustabdymo pratęsimui. Per 1 darbo dieną išnagrinėjusi asmens prašymą, pateiktus dokumentus ir įvertinusi prašyme išdėstytas objektyvias aplinkybes, Tarnyba gali:

1) priimti sprendimą pratęsti kelionių organizatoriaus pažymėjimo sustabdymą;

2) priimti motyvuotą sprendimą atsisakyti pratęsti kelionių organizatoriaus pažymėjimo sustabdymą, jeigu asmens nurodytos priežastys nėra objektyvios arba nepateikia tinkamų prašyme nurodytų aplinkybių tikrumą pagrindžiančių dokumentų.

Atkreipiame dėmesį, kad priežastys ir aplinkybės, priklausančios nuo kelionių organizatoriaus, negali būti laikomos objektyviomis priežastimis ar nenumatytomis aplinkybėmis.

Įstatymų naujovės