*skip_to_content*
en

Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiama ataskaita ir įplaukų lentelė

I. Ataskaitos teikimas

 

Ataskaitą, nustatytą Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo Įstatymas) 7 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktuose, teikia kelionių organizatoriaus veiklą vykdantys ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), turintys kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą.

 

Nuo 2023-05-01, įsigaliojus naujai Turizmo įstatymo redakcijai, kelionių organizatoriai, kurių išduotame pažymėjime nurodyta:

 

1) atvykstamojo ir (arba) išvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus veikla, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos;

 

2) tik vietinio turizmo kelionių organizatoriaus veikla, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos.

 

 

Ataskaita už 2023 m. III ketvirtį turi būti pateikta iki 2023 m. spalio 27 d. imtinai. 

 

 

Atsižvelgiant į Turizmo įstatymo pasikeitimus nuo 2023-05-01, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2023 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1-104 patikslintos kelionių organizatoriaus ataskaitos AT01 ir AT02 formos (toliau - Ataskaita) ir jų pildymo taisyklės. Pasikeitimai - ataskaitoje pildoma informacija, susijusi ir su atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus veikla dėl jo turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo vertinimo ir pajamose už kelionių organizavimą išskirta vietinio turizmo veikla, nes šios veiklos  prievolių įvykdymo užtikrinimas nepriklauso nuo pajamų už šias keliones. 

 

 

Kelionių organizatoriaus ataskaitų AT01 ir AT02 formų pildymo ir teikimo taisyklės  (nauja redakcija nuo 2023-06-01)

 

Ataskaitos AT01 forma (juridinio asmens) už 2023 m. III ketvirtį 

 

Ataskaitos AT02 forma (fizinio asmens) už 2023 m. III ketvirtį

 

 

Užpildyta Ataskaita Tarnybai teikiama elektroninio pašto adresu prieziura@vvtat.lt dviem privalomais formatais:

1. užpildyta Ataskaitos forma MS Excel formatu;

2. skaitmeninė (atspausdintos ir pasirašytos Ataskaitos) kopija PDF, JPEG, JPG, BMP, PNG formatu, gavus patvirtinimą iš Turizmo rinkos priežiūros skyriaus atsakingo specialisto, kad Ataskaita užpildyta tinkamai. Šiuo formatu teikiama visa Ataskaitos forma, nepaisant to, kad priklausomai nuo veiklos pobūdžio Ataskaitos teikėjas nepildo kai kurių Ataskaitos lapų.

 

---- Nauja ------- 

Užpildyta Ataskaita Tarnybai gali būti teikiama ir pasirašyta elektroniniu parašu. Jei ataskaitos teikėjas neturi galimybių nuskenuoti atspausdintą ataskaitą, tai užpildyta Ataskaitos Excel forma gali būti įkeliama į ADOC formato paketą ir pasirašoma elektroniniu parašu (stacionariu arba mobiliu). Sukurti ADOC formato paketą ar tik pasirašyti elektroniniu parašu galima internete esančiomis nemokamomis priemonėmis. Rekomenduojamų priemonių sąrašas:

 

------------ 

  

Atkreipiame dėmesį, kad, jei kelionių organizatorius vykdo ir kelionių pardavimo agento veiklą, tai privaloma deklaruoti:

  • AT01 formos ataskaitoje - 1.14 p. ir užpildyti ataskaitos 7 lapą,
  • AT02 formos ataskaitoje - 1.13 p. ir užpildyti ataskaitos 3 lapą.

 

Už Ataskaitos nepateikimą iki nustatyto termino pabaigos Turizmo įstatyme numatytas kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas 10 darbo dienų. Nepateikus ataskaitos per šį terminą, panaikinamas kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas. Tarnybai panaikinus kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą Turizmo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, asmenims, dėl kurių teikiama Nepriekaištingos reputacijos deklaracija, penkerius metus apribojamos teisės dalyvauti kelionių organizatoriaus veikloje (Turizmo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punktas).

 

 

 

 

 

II. Įplaukų lentelės teikimas

 

Kelionių organizatorius, kurio pažymėjime nurodyta atvykstamojo ir (arba) išvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus veikla, užpildytą Įplaukų lentelę teikia, kai:

 

1) teikiamas naujas prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas;

 

2) pasibaigus atitinkamam mėnesiui, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės mėnesio dienos, jei vykdo išvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus veiklą užsakomaisiais skrydžiais.

 

Įplaukų lentelės WORD ir PDF forma (nauja redakcija nuo 2023-05-13).

 

_________________________________

Įstatymų naujovės