*skip_to_content*
en

Pasaulio banko diagnostinė apžvalga

Stiprėjant ir tobulėjant finansų rinkom, pastebimas aiškios vartotojams skirtos informacijos apie finansines paslaugas trūkumas. Ne visi vartotojai geba tinkamai pasirinkti finansines paslaugas pagal savo poreikius ir galimybes bei įvertinti riziką. Žemas finansinis raštingumas sudaro prielaidas ekonominių interesų pažeidimams. Pasaulio bankas, siekdamas išanalizuoti problemas ir priežastis, susijusias su nepakankamu vartotojų informavimu apie finansines paslaugas, 2008-2009 m. Lietuvoje įgyvendino projektą „Vartotojų teisių apsauga ir finansinis raštingumas Lietuvoje“. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama pagerinti finansinių paslaugų reguliavimą, didinti vartotojų pasitikėjimą finansinių paslaugų teikėjais, skatinti naudojimąsi finansinėmis paslaugomis bei užtikrinti finansinio sektoriaus plėtrą, suteikiant jam pilnateisį vaidmenį finansinio tarpininkavimo srityje. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba sutiko dalyvauti šiame projekte bei teikti techninę ir organizacinę pagalbą.
Projekto ataskaitoje pateiktos rekomendacijos apima ES direktyvas ir Europos Komisijos rekomendacijas, tačiau tam tikrais atvejais jose plačiau nagrinėjamos gerosios praktikos, naudojamos tarptautiniu mastu. Kaip nurodyta ES vartotojų politikos 2007-2013 metų strategijoje ir 2007 m. balandžio mėn. paskelbtoje Žaliojoje knygoje dėl mažmeninių finansinių paslaugų, Europos finansinių paslaugų vartotojams būtų naudinga stipresnė teisinė ir institucinė apsauga nei šiuo metu egzistuojanti. Tiek Europoje, tiek pasaulyje, vartotojų teisių apsaugos srityje sparčiai įsigali moderni mąstysena. Ataskaitoje atsižvelgiama į tarptautines diskusijas apie finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą ir atsirandančias gerąsias praktikas šioje srityje. Taigi ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos, kurios yra tinkamos Lietuvos finansinių paslaugų sektoriui, tačiau kai kuriais atvejais jos yra platesnės už galiojančių ES teisės aktų reikalavimus. Vis dėlto apžvalgoje pateiktos rekomendacijos turėtų būti laikomos tik pasiūlymais Lietuvos institucijoms ir kitoms suinteresuotoms grupėms.
Tikimasi, kad Lietuvai skirtos diagnostinės apžvalgos paskelbimas padės tobulinti finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Ypač tikimasi, kad gerosios praktikos taikymas vidutines pajamas gaunančiose valstybėse, tokiose kaip Lietuva, prisidės prie tarptautinio politinio dialogo dėl svarbiausių finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos elementų, ir padės kuriant palyginamuosius etalonus, kurie yra paprastai taikomi finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugoje bet kurioje teisinėje sistemoje.
Vartotojų teisių apsaugos ir finansinių paslaugų Lietuvoje diagnostinė analizė yra septintoji ataskaita vykdant Pasaulio banko finansuojamą bandomąją programą, skirtą įvertinti finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą besivystančiose ir vidutines pajamas gaunančiose valstybėse.
Su apžvalga galite susipažinti lietuvių kalba (I dalisII dalis) ir anglų kalba (I dalisII dalis).

Įstatymų naujovės