*skip_to_content*
en

Skundų pateikimo tvarka

Jei keleivis, kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, pageidauja vežėjui pateikti skundą, jis pateikia jį per tris mėnesius nuo tos dienos, kai reguliari paslauga buvo ar turėjo būti suteikta. Per vieną mėnesį nuo skundo gavimo dienos vežėjas keleiviui praneša, kad jo skundas yra patenkintas, atmestas ar kad tebevyksta jo nagrinėjimas. Terminas galutiniam atsakymui pateikti yra ne ilgesnis kaip trys mėnesiai nuo skundo gavimo dienos.

 

Nepavykus ginčo  išspręsti taikiu būdu prašymą raštu galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Prašymas turi būti  pasirašytas. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos adresas: Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius. Prašymo formą galima surasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetinėje svetainėje http://vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431.

 

Pažymėtina, jog Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 2 dalis nustato, jog vartotojas, kreipdamasis į ginčus nagrinėjančią instituciją, privalo pateikti:

  • prašymą, kuriame turi būti nurodyta: ginčą nagrinėjančios institucijos, kuriai teikiamas prašymas, pavadinimas; vartotojo vardas, pavardė, adresas; pardavėjo, paslaugų teikėjo, dėl kurio veiksmų (neveikimo) yra pateikiami vartotojo reikalavimai, pavadinimas (vardas, pavardė), adresas (buveinė); vartotojo teisės ir įstatymų saugomi interesai, kuriuos, vartotojo nuomone, pažeidžia pardavėjas, paslaugų teikėjas; vartotojo reikalavimas; informacija apie kreipimąsi į pardavėją, paslaugų teikėją; informacija, ar tų pačių šalių ginčas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nėra nagrinėjamas ginčus nagrinėjančioje institucijoje, ar ginčo nagrinėjimas nebuvo nutrauktas pagal šio įstatymo 26 straipsnį, ar ginčus nagrinėjanti institucija yra priėmusi sprendimą, ar yra įsigaliojęs teismo sprendimas dėl šio ginčo; pridedamų dokumentų kopijų sąrašas;
  • prašyme išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas.

Įstatymų naujovės