*skip_to_content*
en

Teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys vartotojų teisių apsaugą teikiant vežimo orlaiviais paslaugas:

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 889/2002 iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)

Monrealio konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oro taisyklių suvienodinimo

Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3-147 „Dėl keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 2BE-27 „Dėl Skundų ir prašymų dėl oro transporto keleivių teisių galimo pažeidimo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Įstatymų naujovės