en

Gido pažymėjimo išdavimas

DOKUMENTAI, REIKALINGI GIDO PAŽYMĖJIMUI GAUTI

 

Asmuo, norintis gauti gido pažymėjimą, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba) privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. užpildytą nustatytos formos prašymą1(forma DOC formatu ir forma PDF formatu);
  2. aukštojo mokslo diplomokopiją;
  3. gidų rengimo kurso baigimo pažymėjimokopiją;
  4. dokumentinę nuotrauką;

 ir sumokėti 18 Eur dydžio valstybės rinkliavą4

 

N.B. Asmenys, siekiantys pakeisti turimą gido pažymėjimą nauju, nurodo keitimo priežastį (pavyzdžiui, gido pažymėjimo nusidėvėjimas, praradimas, keitėsi gido vardas, pavardė ir pan.).

 

1 Jeigu buvo keista Jūsų vardas ir (ar) pavardė, kartu su prašymu pateikite tai patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, santuokos, ištuokos liudijimą).

2 Teikiantiems užsienyje išduotų diplomų kopijas, būtina kartu pateikti Studijų kokybės vertinimo centro https://www.skvc.lt/ sprendimą dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo.

3 Kursai susideda iš ne trumpesnio kaip 250 akademinių valandų specialaus gidų rengimo kurso, apimančio ekskursijų rengimo ir vedimo metodikos, retorikos, profesinės etikos, bendravimo, psichologijos, Lietuvos kultūros, istorijos ir geografijos disciplinų, gidų veiklos teisinio reguliavimo ir išlaikyto praktinio ekskursijų vedimo egzamino. Išklausytas gidų rengimo kursas ir išlaikytas praktinis ekskursijų vedimo egzaminas galioja 2 metus, per kuriuos asmuo turi pateikti Tarnybai prašymą gauti gido pažymėjimą. Gidų kursų rengėjų sąrašas pateikiamas čia.

4 Tarnyba, gavusi asmens prašymą bei dokumentus, reikalingus gido pažymėjimui gauti, iš valstybės registrų ir informacinių sistemų pasiima asmens duomenis apie valstybės rinkliavos už pažymėjimo išdavimą sumokėjimą.

 

Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:

ĮMOKOS KODAS

5813

ĮMOKOS PAVADINIMAS

Valstybės rinkliava

GAVĖJAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

GAVĖJO SĄSKAITA

LT24 7300 0101 1239 4300

BANKAS

Swedbank

BANKO KODAS

73000

SUMA

18 Eur

 

Valstybės rinkliavos įmoka gali būti mokama ir į kitas Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Sąrašas pateikiamas čia.   


DOKUMENTŲ TEIKIMO BŪDAI

Tinkamai pasirašytas ir užpildytas prašymas išduoti gido pažymėjimą bei jį lydintys dokumentai Tarnybai gali būti teikiami vienu iš šių būdų: 

  1. elektroniniu paštu ieva.lankeliene@vvtat.lt(prašymas pasirašytas elektroniniu parašu, dokumentai – skenuoti);
  2. tiesiogiai Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Algirdo g. 31, Vilnius (331 kab.);
  3. paštu šiuo adresu: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, LT–01402 Vilnius;
  4. elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

 

PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS

Per 5 darbo dienas nuo asmens pateiktų dokumentų Tarnyboje gavimo dienos asmeniui išsiunčiamas patvirtinimas, kad nurodyti dokumentai gauti, prireikus – apie būtinybę patikslinti pateiktą informaciją.

Tarnyba prašymą nagrinėja tik gavusi visus tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją, reikalingą gido pažymėjimui išduoti. Per 20 darbo dienų išnagrinėjusi asmens prašymą, pateiktus dokumentus ir įvertinusi asmens atitiktį Turizmo įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, Tarnyba gali:

1) priimti sprendimą išduoti gido pažymėjimą;

2) įpareigoti prašymą pateikusį asmenį per 5 darbo dienas nuo Vyriausybės įgaliotos institucijos įpareigojimo gavimo pateikti visus būtinus trūkstamus dokumentus arba ištaisyti dokumentuose nurodytus duomenis;

3) priimti motyvuotą sprendimą neišduoti gido pažymėjimo, jeigu asmuo neatitinka šio Turizmo įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų arba jeigu asmuo neištaiso nurodytų trūkumų per 2 punkte nustatytą terminą, ir apie tai informuoti prašymą pateikusį asmenį.

_____________

Gido pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui.

 

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus patarėja Ieva Lankelienė, tel. Nr. (8 5) 205 47 93, el. p. ieva.lankeliene@vvtat.lt.

 

Informaciją apie Europos Sąjungoje reglamentuojamas profesijas, įskaitant gidų, galima rasti VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainės skiltyje Reglamentuojamos profesijos arba paspaudus čia.