*skip_to_content*
en

Kelionių pardavimo agento veiklos licencijavimas

Kelionių pardavimo agentasfizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra kelionių organizatorius, bet parduoda ar siūlo įsigyti kelionių organizatoriaus sudarytas organizuotas turistines keliones. 

 

Kelionių pardavimo agentas be papildomos atsakomybės, kuri nustatyta kelionių organizatoriui, gali perparduoti tik ES valstybės narės šalyse įsisteigusių (licencijuotų) kelionių organizatorių keliones.

Jei asmuo nori pardavinėti trečiose šalyse įsisteigusių kelionių organizatorių keliones, tokiai veiklai nustatyti papildomi reikalavimai (Turizmo įstatymo 27 straipsnis). Detalesnė informacija pateikta čia.  

 

I. Kelionių pardavimo agento licencijos išdavimas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) 19 straipsnio 2 dalimi, kelionių pardavimo agentas (juridinis arba fizinis asmuo) norėdamas teikti kelionių pardavimo paslaugas ir gauti kelionių pardavimo agento licenciją prieš pradėdamas vykdyti veiklą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba) turi pateikti:

 

1. Tarnybos nustatytos formos kelionių pardavimo agento deklaraciją.

2. Metinę pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą (juridiniam asmeniui). Jei juridinio asmens metinės finansinės ataskaitos už paskutinius praėjusius metus pateiktos Juridinių asmenų registrui, tai galima jų neteikti. Tokiu atveju Tarnyba reikalingas finansines ataskaitas pasiima iš registro. Jei juridinis asmuo įregistruotas naujai, teikiamas ūkinės veiklos pradžios balansas.

 

Paslauga teikiama nemokamai.

 

Deklaracija su pridedamais dokumentais (toliau – Deklaracija) dėl kelionių pardavimo agento veiklos licencijavimo gali būti teikiama:

  • paštu - adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius;
  • elektroniniu paštu – prieziura@vvtat.lt.
  • tiesiogiai - Vilnius, Vilniaus g. 25, 308 kab. (atvykimo laiką derinti iš anksto).

 

Kelionių pardavimo agentas veiklą gali vykdyti kitą dieną nuo Deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos arba nuo Deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena vėlesnė negu kita diena po Deklaracijos pateikimo dienos. Fizinis asmuo, vykdydamas kelionių pardavimo agento veiklą, turi turėti individualios veiklos pažymą.

 

Turintiems kelionių organizatoriaus pažymėjimą kelionių pardavimo agento licencija neprivaloma, tačiau  privalo deklaruoti vykdomą kelionių pardavimo agento veiklą teikdami ataskaitą. Kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas neturi reikšmės kelionių organizatoriaus vykdomai kelionių pardavimo agento veiklai. Prievolė turėti kelionių pardavimo agento licenciją atsiranda panaikinus kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą.

 

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 4-1 straipsniu ir 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (2014 m. gegužės 8 d.  Nr. XII-873) 18 straipsnio 4 dalimi  išduoti kelionių agentūrų ir kelionių agentų pažymėjimai neteko teisinės galios nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

 

Per 1 darbo dieną nuo asmens pateiktų dokumentų gavimo dienos jam išsiunčiamas patvirtinimas, kad nurodyti dokumentai yra gauti ir užregistruoti, prireikus – apie būtinybę patikslinti pateiktą informaciją.

 

Tarnyba Deklaraciją nagrinėja tik gavusi visus tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją, reikalingą kelionių paradavimo agento veiklos licencijavimui. Licencija suteikiama, jei pateikta Deklaracija yra tinkamai užpildyta ir jei kelionių pardavimo agento (taikoma juridiniams asmenims):

  • nuosavas kapitalas yra ne mažesnis negu 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio (akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės);
  • turtiniai įsipareigojimai neviršija viso juridinio asmens turto (esant kitoms juridinio asmens teisinėms formoms).

 

Licencija suteikiama neterminuotam laikui, bet popierine forma nėra išduodama. Licencijos numeris yra įvedamas į Licencijų informacinę sistemą www.licencijavimas.lt, kurioje asmuo, įvedęs savo asmens duomenis, gali pasitikrinti informaciją apie jam išduotą licenciją. Taip pat informacija skelbiama Tarnybos svetainėje.

Jei Tarnyba nustato, kad asmuo negali vykdyti kelionių pardavimo agento veiklos, licencija asmeniui nesuteikiama, o apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas atskiru raštu per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

Vadovaujantis Turizmo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 3 papunkčiu, kelionių pardavimo agentai, licencijavę savo veiklą, pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos, Tarnybai privalo pateikti Tarnybos nustatytos formos kelionių pardavimo agento ataskaitą, kurioje turi pateikti duomenis, reikalingus kelionių pardavimo agento veiklos priežiūrai atlikti.

 

 

 

II. Kelionių pardavimo agento licencijos panaikinimas

 

Tarnyba kitą darbo dieną nuo žemiau nurodytų aplinkybių atsiradimo momento panaikina kelionių pardavimo agento teisę teikti šias paslaugas, kai:

1) kelionių pardavimo agentas – juridinis asmuo - neįvykdo Tarnybos įpareigojimo per 3 mėnesius atstatyti nuosavo kapitalo santykį pagal Turizmo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 4 punkto reikalavimus;

2) kelionių pardavimo agentas nepateikia Turizmo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytos ataskaitos per Tarnybos nurodytą papildomų 10 darbo dienų terminą.

Tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo panaikinti kelionių pardavimo agento teisę teikti kelionių pardavimo paslaugas priėmimo dienos raštu apie tai praneša kelionių pardavimo agentui.

 

Informaciją teikia Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Rasimavičienė,  tel. +370 659 16 405 , el. p. sigita.rasimaviciene@vvtat.lt .

Įstatymų naujovės