en

Kelionių pardavimo agento veiklos priežiūrai teikiama ataskaita

Kelionių pardavimo agento veiklą vykdantys ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys) ataskaitą, nustatytą Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo Įstatymas) 18 straipsnio 3 dalies 3 punkte, teikia  pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos, kurioje pateikiami duomenys, reikalingi kelionių pardavimo agento veiklos priežiūrai atlikti.

 

Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitos AT01 ir AT02 formos, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1–18 (toliau – Ataskaita).

 

 Ataskaitos AT01 forma (juridinio asmens) už 2019 metus.

 

Kelionių pardavimo agentas (juridinis asmuo) pildo ataskaitos AT01 formos 1, 4, 5, 6 ir 9 lapus.

 

Ataskaitos AT02 forma (fizinio asmens) už 2019 metus.

 

Kelionių pardavimo agentas (fizinis asmuo) pildo ataskaitos AT02 formos 1 ir 4 lapus.

 

Ataskaita už 2019 metus turi būti pateikta iki 2020 m. gegužės 11 d. imtinai.

 

Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitų AT01 ir AT02 formų pildymo ir teikimo taisyklės

 

Užpildyta Ataskaita Tarnybai teikiama elektroninio pašto adresu prieziura@vvtat.lt dviem privalomais formatais:

  1. užpildyta Ataskaitos forma MS Excel formatu;
  2. skaitmeninė (atspausdintos ir pasirašytos Ataskaitos) kopija PDF, JPEG, JPG, BMP, PNG formatu, gavus patvirtinimą iš Turizmo rinkos priežiūros skyriaus atsakingo specialisto, kad Ataskaita užpildyta tinkamai. Šiuo formatu teikiama visa Ataskaitos forma, nepaisant to, kad priklausomai nuo veiklos pobūdžio Ataskaitos teikėjas nepildo kai kurių Ataskaitos lapų.

 

Už Ataskaitos nepateikimą iki nustatyto termino pabaigos Turizmo įstatyme numatytas kelionių pardavimo agento įpareigojimas pateikti ataskaitą per papildomas 10 darbo dienų nuo Tarnybos pranešimo gavimo dienos. Nepateikus Ataskaitos per šį terminą, panaikinama kelionių pardavimo agento teisė teikti šias paslaugas. Tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo panaikinti kelionių pardavimo agento teisę teikti kelionių pardavimo paslaugas priėmimo dienos raštu apie tai praneša kelionių pardavimo agentui.