*skip_to_content*
en

Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo licencijavimas

I. Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo licencijos išdavimas

 

Juridinis arba fizinis asmuo (toliau – asmuo) prieš siūlydamas turistams padėti įsigyti turizmo paslaugų rinkinį privalo gauti turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo licenciją. Asmuo norėdamas gauti turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo licenciją Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba) turi pateikti:

  1. Tarnybos nustatytos formos turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo deklaraciją.
  2. ne mažiau kaip 3 mėnesius galiojantį draudimo įmonės išduotą prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos suteiktą finansinę garantiją, kurioje prievolių įvykdymo užtikrinimo suma yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (kai turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas nėra atsakingas už keleivių vežimą) arba 50 000 Eurų (kai turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas yra atsakingas už keleivių vežimą).

 

Deklaracija su pridedamais dokumentais (toliau – Deklaracija) dėl turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo veiklos licencijavimo gali būti teikiama:

  • paštu - adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius;
  • elektroniniu paštu –  prieziura@vvtat.lt.
  • tiesiogiai - Vilnius, Vilniaus g. 25, 308 kab. (atvykimo laiką derinti iš anksto).

 

Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas veiklą gali vykdyti kitą dieną nuo Deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos arba nuo Deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena vėlesnė negu kita diena po Deklaracijos pateikimo dienos.

 

Per 1 darbo dieną nuo asmens pateiktų dokumentų gavimo dienos jam išsiunčiamas patvirtinimas, kad nurodyti dokumentai yra gauti ir užregistruoti, prireikus – apie būtinybę patikslinti pateiktą informaciją.

 

Tarnyba Deklaraciją nagrinėja tik gavusi visus tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją, reikalingą turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo veiklos licencijavimui. Licencija suteikiama, jei pateikta Deklaracija yra tinkamai užpildyta ir jei turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo (taikoma juridiniams asmenims):

  • nuosavas kapitalas yra ne mažesnis negu 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio (akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės);
  • turtiniai įsipareigojimai neviršija viso juridinio asmens turto (esant kitoms juridinio asmens teisinėms formoms).

 

Licencija suteikiama neterminuotam laikui, bet popierine forma nėra išduodama. Licencijos numeris yra įvedamas į licencijų informacinę sistemą www.licencijavimas.lt, kurioje asmuo, įvedęs savo asmens duomenis, gali pasitikrinti informaciją apie jam išduotą licenciją. Taip pat informacija skelbiama Tarnybos svetainėje.

 

Jei Tarnyba nustato, kad asmuo negali vykdyti turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo veiklos, licencija asmeniui nesuteikiama, o apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas atskiru raštu per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

Vadovaujantis Turizmo įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punktu, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjai, licencijavę savo veiklą, pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos, Tarnybai privalo pateikti Tarnybos nustatytos formos turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo ataskaitą, kurioje turi pateikti duomenis, reikalingus turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo veiklos priežiūrai atlikti.

 

 

 

II. Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo licencijos panaikinimas

 

Tarnyba kitą darbo dieną nuo žemiau nurodytų aplinkybių atsiradimo momento panaikina turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo teisę teikti šias paslaugas, kai:

1) turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas – juridinis asmuo - neįvykdo Tarnybos įpareigojimo per 3 mėnesius atstatyti nuosavo kapitalo santykį pagal Turizmo įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimus;

2) turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas nepateikia Turizmo įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytos ataskaitos per Tarnybos nurodytą papildomų 10 darbo dienų terminą.

 

Tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo panaikinti turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo teisę verstis turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo veikla priėmimo dienos raštu apie tai praneša turizmo paslaugų rinkinio pardavėjui.

 

III. Įplaukų lentelės teikimas

 

Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos, Tarnybai turi pateikti naują prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą pagrindžiančius dokumentus, t. y. įplaukų lentelę.

 

 

 

 

Informaciją teikia Turizmo veiklos priežiūros skyriaus  vyriausioji specialistė Sigita Rasimavičienė,  tel. +370 659 16 405, el. p. sigita.rasimaviciene@vvtat.lt 

Įstatymų naujovės