*skip_to_content*
en

Energetika

GINČAS SU ENERGETIKOS ĮMONE

 

  • Vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejį, kai vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą.  
  • Energetikos įmonė privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir jam, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos, motyvuotai atsakyti. Vartotojo kreipimąsi energetikos įmonė nagrinėja savo nustatyta tvarka, kurią privalo skelbti savo interneto svetainėje ir sudaryti sąlygas vartotojams su ja susipažinti kitais būdais.

 

VARTOJIMO GINČO NAGRINĖJIMAS PERKANT ENERGIJĄ

 

Vartojimo ginčas – iš vartojimo sutarties kilęs vartotojo ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo nesutarimas dėl fakto ir (ar) teisės klausimų.

 

Buitinis energijos vartotojas (toliau – vartotojas) – fizinis asmuo, perkantis energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla.

 

Energija – elektros energija, šilumos energija, karštas vanduo, gamtinės dujos ir centralizuotai tiekiamos suskystintos naftos dujos. Energija yra prekė.

 

Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėja (toliau – vartojimo ginčus nagrinėjanti institucija):

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rekvizitai: Verkių g. 25C-1 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt, www.vert.lt.

 

  • Vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus.
  • Energetikos įmonė privalo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Vartotojo kreipimąsi energetikos įmonė nagrinėja savo nustatyta tvarka, kurią privalo skelbti savo interneto svetainėje ir sudaryti sąlygas vartotojams su ja susipažinti kitais būdais.
  • Jeigu energetikos įmonė netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, atsakyme vartotojui turi būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą.

 

Vartotojas turi teisę kreiptis į ginčus nagrinėjančią instituciją, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės ar teisėti interesai, jeigu jo netenkina energetikos įmonės atsakymas ir nėra suėję vieneri metai nuo kreipimosi į energetikos įmonę dienos.

 

Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima teisės kreiptis į teismą.

 

Vartotojas turi teisę atsisakyti savo reikalavimų, nutraukti vartojimo ginčo neteisminio sprendimo procedūrą.

 

Ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimai, priimti išnagrinėjus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo anksčiau minėtų institucijų sprendimo dėl ginčo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

 

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Ginčus nagrinėjančios institucijos procedūriniai sprendimai, priimti nagrinėjant vartotojo ir energetikos įmonės ginčą, tarp jų ir sprendimai atsisakyti nagrinėti ginčą, sustabdyti ar nutraukti ginčo nagrinėjimą, užkertantys kelią toliau nagrinėti ginčą, per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali būti skundžiami bendrosios kompetencijos teismui. Teismo nutartys dėl šioje dalyje nurodytų sprendimų neskundžiamos.

 

Kreipimasis į bendrosios kompetencijos teismą po ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo priėmimo nelaikomas šio sprendimo apskundimu.

 

Vartotojų ir energetikos įmonių ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

 

Informacijos šaltinis:

 

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS PERKANT ENERGIJĄ

 

Skundas – vartotojo rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

 

Buitinis energijos vartotojas (toliau – vartotojas) – fizinis asmuo, perkantis energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla.

 

Energija – elektros energija, šilumos energija, karštas vanduo, gamtinės dujos ir centralizuotai tiekiamos suskystintos naftos dujos. Energija yra prekė.

 

Skundus nagrinėja šios institucijos:

 

1) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – nagrinėja vartotojų skundus dėl energijos pirkimo–pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo. Dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos. Jeigu nustatoma nesąžiningos komercinės veiklos atvejų, energetikos įmonė atsako Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos rekvizitai: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt.

 

2) Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų, dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rekvizitai: Verkių g. 25C-1 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt, www.vert.lt.

 

3) Savivaldybės vykdomoji institucija – nagrinėja skundus dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl bendrojo naudojimo objektų administratorių įgaliojimų, administruojant pastato bendrojo naudojimo objektus ir įgyvendinant kitas teises, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu.

Rekvizitus ir rekomenduojamas kreipimosi formas galima rasti savivaldybių administracijų interneto svetainėse, www.lsa.lt.

 

Skundai nurodyti šio teksto 1 punkte nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

Skundai nurodyti šio teksto 2 punkte nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka.

Skundai nurodyti šio teksto 3 punkte nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyta tvarka.

Skundai nurodyti šio teksto 4 punkte nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyta tvarka.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir savivaldybių vykdomųjų institucijų sprendimai, priimti nagrinėjant skundus, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

Informacijos šaltinis:

Įstatymų naujovės