*skip_to_content*
en

Vanduo

GINČAS SU VANDENS IR NUOTEKŲ ĮMONE 

 

  • Vartotojas, manantis, kad geriamojo vandens tiekėjas ar nuotekų tvarkytojas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į geriamojo vandens tiekėją ar nuotekų tvarkytoją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą.
  • Geriamojo vandens tiekėjas ar nuotekų tvarkytojas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie geriamojo vandens tiekėjo ir (ar) nuotekų tvarkytojo atsakymo vartotojui. 

 

VARTOJIMO GINČO NAGRINĖJIMAS PERKANT GERIAMĄJĮ VANDENĮ, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGĄ

 

Vartojimo ginčas – iš vartojimo sutarties kilęs vartotojo ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo nesutarimas dėl fakto ir (ar) teisės klausimų.

 

Vartotojas – fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

 

Geriamojo vandens tiekimas – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vykdoma veikla, apimanti technines, organizacines ir ekonomines priemones, reikalingas geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, pristatyti ir parduoti abonentams ir (ar) vartotojams.

 

Nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vykdomas abonentų ir (ar) vartotojų nuotekų tvarkymas pagal sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, nuotekų tvarkymas pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas, kai abonentų ar vartotojų nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas ar paviršinių nuotekų tvarkytojas.

 

Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėja šios institucijos (toliau – vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos):

 

1) Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nagrinėja ginčus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, paviršinių nuotekų tvarkymo kainų, nuotekų transportavimo paslaugų kainų, laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rekvizitai: Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius, tel. 8 800 20500, faks. (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt, www.vert.lt.

 

2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – kitus vartotojo ir geriamojo vandens tiekėjo ar nuotekų tvarkytojo ginčus.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos rekvizitai: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt.

 

  • Vartotojas, manantis, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, vykdydami geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją ir nurodyti savo reikalavimus.
  • Vartotojas turi teisę ginti savo teises ar teisėtus interesus ir kitais, Lietuvos Respublikos vartotojų apsaugos įstatyme nenumatytais, teisėtais būdais.
  • Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui. Vartotojų kreipimusis pardavėjai ir paslaugų teikėjai nagrinėja neatlygintinai.
  • Jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, atsakyme vartotojui turi būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą.

 

Vartotojas turi teisę kreiptis į ginčus nagrinėjančią instituciją, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės ar teisėti interesai, jeigu jo netenkina geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo atsakymas ir nėra suėję vieneri metai nuo kreipimosi į geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją dienos.

 

Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima teisės kreiptis į teismą.

 

Vartotojas turi teisę atsisakyti savo reikalavimų, nutraukti vartojimo ginčo neteisminio sprendimo procedūrą.

 

Ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimai, priimti išnagrinėjus vartotojų ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ginčus, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo anksčiau minėtų institucijų sprendimo dėl ginčo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

 

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Ginčus nagrinėjančios institucijos procedūriniai sprendimai, priimti nagrinėjant vartotojo ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ginčą, tarp jų ir sprendimai atsisakyti nagrinėti ginčą, sustabdyti ar nutraukti ginčo nagrinėjimą, užkertantys kelią toliau nagrinėti ginčą, per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali būti skundžiami bendrosios kompetencijos teismui. Teismo nutartys dėl šioje dalyje nurodytų sprendimų neskundžiamos.

 

Kreipimasis į bendrosios kompetencijos teismą po ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo priėmimo nelaikomas šio sprendimo apskundimu.

 

Vartotojų ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

 

Informacijos šaltinis:

 

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS PERKANT GERIAMĄJĮ VANDENĮ, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGĄ

 

Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

 

Vartotojas – fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

 

Geriamojo vandens tiekimas – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vykdoma veikla, apimanti technines, organizacines ir ekonomines priemones, reikalingas geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, pristatyti ir parduoti abonentams ir (ar) vartotojams.

 

Nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vykdomas abonentų ir (ar) vartotojų nuotekų tvarkymas pagal sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, nuotekų tvarkymas pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas, kai abonentų ar vartotojų nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas ar paviršinių nuotekų tvarkytojas.

 

Skundus nagrinėja šios institucijos:

 

1) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – nagrinėja vartotojų skundus dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, geriamojo vandens apskaitos, vandentiekio avarijų, geriamojo vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir sąskaitų pateikimo. Dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų nesąžiningos komercinės veiklos. Jeigu nustatoma nesąžiningos komercinės veiklos atvejų, vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atsako Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos rekvizitai: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt.

 

2) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – skundus dėl tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekvizitai: Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, tel. (8 5) 240 4361, faks. (8 5) 240 4362, el. p. info@vmvt.lt, www.vmvt.lt.

 

3) Savivaldybės vykdomoji institucija – nagrinėja skundus dėl geriamojo vandens išgavimo, tiekimo, paviršinių nuotekų tvarkymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo organizavimo ir koordinavimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, perdavimo ar naudojimoGeriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nurodytais būdais organizavimo.

Rekvizitus ir rekomenduojamas kreipimosi formas galima rasti savivaldybių administracijų interneto svetainėse, www.lsa.lt.

 

Skundai nurodyti šio teksto 1 punkte nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

 

Skundai nurodyti šio teksto 2 ir 3 punktuose nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir savivaldybių vykdomųjų institucijų sprendimai, priimti nagrinėjant skundus, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Informacijos šaltinis:

Įstatymų naujovės